Lyric provided by www.seekalyric.com

gajaananam bhuutaganaadisevitamh
kapitthajambuuphalachaarubhakshanamh
umaasutam shokavinaashakaarakamh
namaami vighneshwarapaadapankajamh

(he ganesh gananaayak ganapti daya karo
daya karo meri bipad haro) - 2

he vidhneshwar mangal karta
he lambodar sab dukh harta
tum hi aas vishwaas
meri jholi bharo
dukh duur karo
daya karo meri bipad haro
he ganesh gananaayak ganapti daya karo
daya karo meri bipad haro - 3
daya karo